श्रीमत्‍परमहंस भगवान परमानंद नारायण सरस्‍वती

आत्‍मस्‍वरूप साधकहो,

सोsहं साधने विषयी व श्रीमत्‍परमहंस भगवान परमानंद नारायण सरस्‍वती संजिवन समाधी स्‍थानाविषयीच्‍या आणि अखंड पुज्‍यपाद परमहंस शिष्‍य परपरेंविषयी "सोsहं हंसोत्‍सव" या दिव्‍य संकेतस्‍थळास स्‍पर्श व रसपान करीत आहात. आपले ह्या आत्‍मसाक्षात्काराच्या दिव्‍य जिवन पथावर मार्गक्रमण होवो. हि अंत:करणपुर्वक सदिच्‍छा.

आम्‍हांस आपण नवखे जरी असलात तरी निर्गुणातील त्‍या जिवउध्‍दारक शक्तिला आपण परीचित आहात. आपण सर्व जिव त्‍या एकच परमांनद दिव्‍य शक्तिचे अंश आहोत. म्‍हणुनच आपण जन्‍मत: आनंदस्‍वरुप आहोत. भौतिक सुखाच्‍या इच्‍छेने जन्‍माचे कारण काय? हे आपण बहुदा विसरतोच. व त्‍यामुळे दु:खी पावतो मानवास आपल्‍या मुलत: आनंदी स्‍वरुपात लिन होण्‍याचा राजमार्ग म्‍हणजे अजपा सोsहं ची साधना होय.


श्रीमत्भगवान परमानंद दिव्‍य वचनात उपदेशित करतात - "सर्व नश्‍वर आहे, पण आसमंतात वायु सदैव वसतो, त्‍याच्‍यावर नेहमी लक्ष ठेवा आणि त्‍याच्‍या सहवासात सतत रहा तोच एक शाश्‍वत आहे".

भगवान परमानंद हे कुठल्‍या‍ही जाती-पंथ-धर्म-देश-काळ यांचे प्रतिनिधीत्‍व न करता, सर्वबंधने झुगारुन, केवळ मानवतेच्‍या उध्‍दारासाठीच साधना कार्य करण्‍याचे निर्देशित करतात. नैसर्गिक श्‍वास व उ:श्‍वास असणारा; कुठलेही काम करताना सहज करता येणारी सोsहं साधना म्‍हणजेच आत्‍मपूजा.

भगवान परमानंद पूज्‍यपादशिष्‍य परमसद्गुरुनाथ गजानंद महाराज म्‍हणतात "सद्गुरुंनी दिलेल्‍या सोsहं मंत्राचा निष्‍ठेने व विश्‍वासपुर्वक अभ्‍यास करुन साधकाची बाह्यपूजा, कर्मकांड, मंत्र, यज्ञयाग यांची इच्‍छा नष्ट होते. तो बाह्य पूजा न करता मानसपूजा व सोsहं साधना करुन परमानंद प्राप्‍ती करुन घेतो".

सोsहं साधना करुन मनुष्‍य प्राणी जिवनमुक्‍त होऊन परमानंद स्‍वरुपात विलीन होतो.


   

ॐ नम हं शिव स गायत्री, आदिमाया, आदिशक्ति तुरयेअवस्‍थे ब्रम्‍हस्‍वरुपी       कुंडलनिस्थित सर्वशक्ति कामाक्षी भगवतेय नम: हरये नम: हरये नम: हरये नम:       ॐ श्रीमत्‍भगवान परमानंद नारायण सरस्‍वती ब्रम्‍हदत्‍त संजिवन चैतन्‍य       समाधिब्रम्‍ह चरणाय नम:       ॐ सोsहं, हंसाय, भगवान नारायण, सरस्‍वतेय नम:       ॐ हंसाय, परमांनद, स्‍वामी नारायण सरस्‍वती नम:       ॐ सोsहं, अलख निरंजन, सोहम हंसाय, ब्रम्‍हदत्‍ताय, परमानंदाय नम:       ॐ ब्रम्‍हदत्‍ताय, भिममुद्राय, बंधउड्डीयान, रुपपरमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, जगतजननी, दत्‍तस्‍वरुपी, प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसरुपी, ज्ञानमुद्रा, महाकाय, सोहम् ध्‍वनी, प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ आत्‍मरुपी नाग दर्शनाय, परमानंद महादेवाय नम:       ॐ अर्धनारीनटेश्‍वर, शिव, शक्तिस्‍वरुपी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ अनाहत सोहम् नाद, आत्‍मतेजाय, परमहंस परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं आत्‍मानंदम, चैतन्‍यस्‍वरुपम्, भगवान परमानंदाय नम:       ॐ शक्तिमुद्राय, अखिल, अखिलांतक, ब्रम्‍हांडनायक नम:   &n      ॐ सोहंरुपी मुकुटधारी, अंतरंग जटाधारी सिध्‍दयोगी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसाय वायुरुपी, महाकायरुपी, हनुमंत स्‍वरुपी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, व्‍याघ्रासनाधिष्‍टत्, श्रीमंतयोगी, जगतउध्‍दारी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, गजानन उध्‍दारी, आद्य गुरुस्‍थानी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसाय, दासमधुसुदनाय, रचतजाय, लिन स्‍वरुपाय, अंतरंगशब्‍दे, योगेंद्र देहे       अंतरी जो वसत असे, परमदैवताय, परमानंद नारायण सरस्‍वती महादेवाय नम:       ॐ स्‍वयं सोहम् स्‍वरुपी, परमहंसयोगी, नाथपंथी, दत्‍तअवतारी, अंत्री निवासी,       शेषरुपी, महायोगी, प्रभुपरमानंदाय नम: